Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Ladda ner som pdf

Ladda ner kortversion som pdf

Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb.

Verksamhetsbeskrivningen är ett ”levande” dokument” som är under ständig förändring utifrån händelser eller organisatoriska förändringar m.m. som sker i och omkring föreningen och som hela tiden skall syfta till att klar- och tydliggöra föreningen Sundsvall Ortsvikens Bågskytteklubbs organisation, regler, värdegrund, vision, föräldrars roll, förväntningar på medlemmar och aktiva skyttar, nyckelregler och föreningen mål.

Verksamhetsbeskrivning skall också vara utformad på så vis att en ny medlem i den ska kunna få svar på det flesta frågor som den enskilde kan ha samt kunna ta del av föreningens: Verksamhetsidé, Organisation, Mål, Vision och Värdegrund med mera.

Verksamhetsbeskrivningen skall finnas lätt och tydligt tillgänglig på föreningens hemsidahttp://www.sobk.se/så att alla kan ta del av den samt att en ”kortversion”( bilaga 2) skall tas fram för överlämnande till nya medlemmar som kommer till föreningen.

 

Föreningens verksamhetsidé, organisation och anläggningar:

Klubben drivs ideellt utan anställda och är ansluten till Svenska Bågskytteförbundet (SBF).

Organisation: Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Styrelse:Styrelsen består av 5 ledamöter 2 suppleanter och adjungerande.

Anläggningar och lokaler m.m.

 • Inomhus har klubben sin träningslokal i källaren på Grönborgs, Sidsjövägen 1.
 • Utomhusbana har klubben vid Kubens idrottsplats där klubben har Sveriges enda tavelbana på konstgräs.
 • Skogsbana: Klubben har även en skogsbana som ligger i direkt anslutning till utomhusbanan för fält- jakt- och 3D-skytte.

 

Mål

SOBK är en idrottsförening så är naturligtvis föreningens mål med verksamheten att ”utbilda” goda idrottsmän, representanter och skyttar som vill representera föreningen på tävlingar m.m.

Det är alltså styrelsen förhoppning att alla som aktivt deltar i föreningens arrangerade verksamheter såsom träning m.m. också vill tävla och representera föreningen såväl nationellt som internationellt.

Ett delmål är också att föreningen skall växa och att fler skall kunna ägna sig åt den ädla sporten bågskytte men för att lyckas med detta så krävs hela tiden nya ledare, tränare och engagerade föräldrar som kan och vill stötta och hjälpa föreningen att nå målet tillväxt av skyttar och engagerade ledare samt att få fler att börja tävla.

I dag har föreningen i det närmaste nåt ”taket” för vad man kan ta emot, detta i första hand p.g.a. bristen på tillväxt av ledare och tränare men också i viss mån för begränsade tränings-utrymmen under framförallt vinterhalvåret.

Detta innebär att föreningen i närtid inte kommer att ha några större aktiviteter/värvar-kampanjer för att nå ut till fler än de som kommer till föreningen via grundkurserna (mer om Grundkurserna samt Prova-På-Dagar finns att läsa om på föreningens hemsida på www.sobk.se ).

SOBK ska på alla nivåer bedriva bågskytte så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Grunden för SOBK:s verksamhet är moral och etik samt alla människors lika värde och att utbilda och fostra goda skyttar och samhällsmedborgare.

För att kunna nå detta har föreningen att följa föreningens och Svenska Bågskytteförbundets ledstjärna: Fokuserad Kraft med Glädje och Gemenskap.

Därför vill vi utforma samt utveckla föreningen, bågskyttet och klubben så att:

 • SOBK ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • SOBK får fram skyttar som representerar föreningen på tävlingar såväl nationellt som internationellt.
 • SOBK får fram nya ledare, tränare, funktionärer och engagerade föräldrar som verkar för att trygga föreningens framtid.
 • SOBK ska arbeta för att alla som vill, oavsett ursprung, religion, ålder, kön, fysiska och psykiska förutsättningar samt sexuell läggning får vara med i av föreningen driven idrottsverksamhet.
 • SOBK ska ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor ur olika samhälls-grupperingar.
 • SOBK skall ha som mål att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för föreningens verksamhet och utveckling inför framtiden.
 • SOBK ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
 • SOBK ska ha minst 6- 8 st. informations- och medlemsmöten per år där bl.a. budget och Verksamhetsbeskrivningen är en stående punkt på dagordningen
 • SOBK ska tillhandahålla en ”levande” och väl uppdaterad hemsida.
 • SOBK ska ha ett sådant ”klimat” att alla får komma till tals och alla tankar och idéer skall lämnas respekt.
 • SOBK skall arbeta för att fler ska göra mindre, d.v.s. att alla som kan ska utifrån sina personliga förutsättningar vara delaktig i föreningens utveckling och framtid i någon form (se arbetsgrupper på sidan 4).

 

Värdegrund och Vision

SOBK:s värdegrund är att bedriva idrottslig verksamhet i form av Bågskytte för sina medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder, religion, sexualitet m.m. i enlighet med Riksidrottsförbundets och UNICEF:s målsättningar och inriktning samt också bedriva kvalificerad utbildning för skyttar och tränare för att erhålla motiverade och engagerade medlemmar som i sin tur skapar positiv utveckling för föreningen.

Alla som är med i föreningen SOBK skall också arbeta för att motverka doping, missbruk och droger samt att alltid arbeta för att skapa glädje, gemenskap, god sportsmannaanda och mångfald vilket skall känneteckna hela föreningen.

SOBK ska vara den kompletta klubben som vänder sig till kategorierna ungdom, elit, motionär och handikapp/funktionshinder.

SOBK ska stötta ledare och aktiva att nå sina mål.

SOBK tar avstånd från all typ av diskriminering och ser mångfald som ett medel att berika klubben. Vi ska fostra goda ambassadörer för klubben och bågskyttesporten.

SOBK ska också stötta de skyttar som önskar satsa det ”lilla” extra och som uttalat strävar efter att nå till landslagsnivå, oavsett ”disciplin”. Detta skall ske utan att skyttar med inte samma höga ambitionsnivå skall behöva känna att de inte får den hjälp och det stöd de behöver. Detta möjliggörs genom ständig utveckling och utbildning av klubbens styrelse, tränare och ledare.

 

Föräldraansvar

Bågskytte är en anrik sport för tävlande såväl som motionärer. En sport som mer eller mindre alla kan utöva. Det är dock viktigt att förstå att bågskytte också är en vapensport. När det gäller utövande av vapensporter ställer det stora krav på det egna ansvaret för att olyckor inte ska kunna ske.

Därför vill vi att Ni föräldrar är med era barn under de första träningarna för att lära er sporten samt förstå dess villkor och de säkerhetsbestämmelser som finns. Vi ser det också som mycket positivt om föräldrar provar på att skjuta själva tillsammans med sitt barn under de första träningarna. Det är både roligt, lärorikt och sporrande att lära sig en ny sport tillsammans.

Föreningens förväntningar på medlemmar och skyttar

(se också Nyckelregeler).

 • ALLA skyttar över 15 år bör vara med och vara aktiva i en arbetsgrupp (exempel på arbetsgrupper se nedan). En förälder som har ett eller flera barn under 15 år där minst en har licens bör vara med och vara aktiv i en arbetsgrupp.
 • När det gäller tävlingsdagar som SOBK arrangerar är det önskvärt att alla med licens och en förälder till barn med licens hjälper till med olika uppgifter. När det gäller arbetsdagar så är önskemålet att alla hjälper tillminst4 ggr/år.
 • Försäljning. Vid de försäljningstillfällen klubben har per år t.ex. restaurangchansen/salami så är önskemålet att alla som har licens eller barn med licens ska efter bästa förmåga sälja det man tror sig kunna. Överskottet av detta går sedan till bl.a. trevligheter som arrangeras av föreningen samt till den dagliga driften m.m.
 • Städning av inomhuslokalen samt klubbstugan skall utföras av samtliga aktiva skyttar.
 • Medlemsavgift skall betalas i anknytning till årskifte eller snarast vid inträde i föreningen. Mer om medlemsavgifterna finns att läsa på hemsidan www.sobk.se.

 

Förslag på arbetsgrupper 2015 och uppgifter per grupp:

 UNGDOM OCH TRÄNINGSGRUPP

 • Tränar/ledarstab
 • Utbildning
 • Föräldrar
 • Hemsidan
 • Kontakt med ansvariga för Norrlandsgruppen

TÄVLINGSGRUPP

 • Anmälningar
 • Servering
 • Lotteri
 • Priser
 • Media
 • Domare
 • Evenemang/Arrangemang

Mix-SM 2015 och JSM 2016

(tillfällig arbetsgrupp): Börje, Rune, Torsten och Lennart

MATERIALGRUPP

 • Skjutlokal
 • Byggnader
 • Slyröjning
 • Underhåll
 • Klubbutrustningar
 • Nycklar

EKONOMIGRUPP

 • LOK-stöd
 • Anläggningsbidrag m.m.
 • Idrottslyft
 • Sponsring
 • Företag

FÖRÄLDRAGRUPP/FÖRÄLDRARÅD

 • För fram frågor tankar och idéer m.m. som föräldrarna och deras barn kan ha kring föreningen

SKOGSGRUPP

 • (KLAR):Lennart, Börje, Torsten, Stefan och Amadeus med flera*

Styrelsen skall löpande hållas informerad om vad respektive arbetsgrupp har på gång för aktiviteter i gruppen. Är det så att aktiviteten är kopplad till ev. kostnad skall detta först förankras och godkännas av styrelsen eller av för detta utsedd ledamot.

Varje arbetsgrupp tar fram en ansvarig för varje grupp som är sammankallande för gruppen samt har rapporteringsansvar mot styrelsen.

Arbetsgrupperna skall också verka för att engagera och få med övriga skyttar, medlemmar och föräldrar i sin arbetsgrupp för att föreningen ska kunna uppnå visionen att fler ska göra mindre.

Vid olika arrangemang, arbetsdagar, tävlingar o.s.v. så kan viss arbetsväxling krävas, d.v.s. att alla kan t.ex. inför större arrangemang, städdagar m.m. ”tvingas” vara delaktiga och hjälpa till med annat än det som specifikt kommit fram i gruppens mål- och visionsbeskrivning:

 

Verksamhetsbeskrivningen enhälligt antagen och godkänd vid styrelsemöte 2015-03-04 och  årsmötet 2015-03-26

För styrelsen i Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb

Rune Andersson

Ordförande


sundsvallenergi resturangchansen     SvenskaSpel-Grasroten