SOBK´s Historia

Klubbens Historia

En liten skrift om Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubbs historia med anledning av klubbens 50-årsdag 1998.
 
1945 fanns en försäljare från Sandvikens Stål i Sundsvall för att vara firmans representant på orten. Denna var Bertil Eriksson, mera känd i fotbollssammanhang där han kallades för "Danskdödaren" efter att ha gjort 4 mål på dem i Idrettsparken i Köpenhamn. Då han sålde pilbågar av stål tog han kontakt med Sandvikens bågskjutningsklubb för att dels få stadgar, dels få reda på lite hur bågskytte gick till.

Från dem fick han reda på att för skjuttekniken fanns en skrift av Klas Lundin som hette "Handledning i bågskjutning" och fanns i bokhandeln till en kostnad av 1: -/st.

Då Bertil Eriksson kände Gustav Sjödin på Hasselblads foto tog han kontakt med honom. Han försökte få Gustav intresserad av bågskytte då Sandviken sålde stålbågar och detta lyckades.  En interimsstyrelse blev tillsatt 1946 bestående av Mattur Larsson, Gustav Sjödin, Sture Sundström, Knut Hedin, KG Ruthberg och Nils Wallner. Ivar Källström, svåger till Gustav Sjödin hade flera träffar med våra skyttar dels i Sundsvall dels i Sandviken.

Larsson från Sandviken var även uppe för instruktion av våra skyttar.

Fram till 1948 höll man på med träning men enligt protokollet av den 1 juni, med intressenter för bildandet av en bågskytteklubb, var följande närvarande: Kassör Olof Isacsson, skorstensfejarmästare, Mattur Larsson, direktör Tage Werner, försäljningschefen G Norlin, lagerchef Knut Hedin, köpman Sture Sundström samt filialchefen Gustav Sjödin. Till att leda denna dags förhandlingar utsågs Olof Isacsson med Mattur Larsson som sekreterare.

Vidare beslöts att de närvarande skulle utgöra en kommitté för bildande av en bågskytteklubb och intresserade kunde vända sig till Gustav Sjödin. Vidare beslöts att till ett kommande möte försöka få upp någon från Sandvikens bågskytteklubb.

Från ett protokoll fört den 6 aug. 1948 å Sundsvalls havsbad framgår det att det var 42 st. närvarande. Att leda denna dags förhandling utsåg mötet Mattur Larsson med Gustav Sjödin som sekreterare.

Efter ett orienterande föredrag av Ivar Källström från Sandviken beslöt mötet att Sundsvalls Bågskytteklubb skulle bildas. Till dess första styrelse utsågs: Mattur Larsson ordförande Gustav Sjödin sekreterare, Knut Hedin kassör övriga ledamöter Curt Söderström vice sekreterare, Sture Sundström vice ordf. och till suppleanter Einar Ström och Bertil Eriksson, han från Lindgrens järnhandel.

Årsavgiften bestämdes till 5: - till årets slut. Enligt paragraf 6 i protokollet hade man som gåva från Seefab i Sandviken fått bågar samt pilar genom Ivar Källström och från Husqvarna Depot i Sundsvall genom direktör Werner fått en halmtavla. Vidare hade Mattur Larsson och Gustav Sjödin tillverkat ett tavelställ. Träningsskjutning skulle ske varje fredag kl. 18.30 vid Kubikenborgs skidbacke (belägen där nuvarande fotbollsplaner är belägna), samt skulle de försöka få en lokal för inomhusträning under vintern. Efter mötets slut sändes ansökningshandlingar till SBF och efter några dagar anlände brev om att klubben blivit invald från den 8 aug. 1948.

Vid medlemsmöte lördag 24 sept. på café Cecil på Köpmangatan, numer nerlagt, rapporterade Knut Hedin att klubben kunde få hyra ridhuset för inomhusträning till ett pris av 50: - per säsong vilket mötet godkände och varje medlem betalade 50 öre per träningskväll. Mötet beslöt också att antaga samma stadgar som Sandvikens bågskytteklubb. Nästa allmänna möte skulle ske i maj 1949 och detta skulle då utgöra årsmöte med förrättande av val m.m. Vidare beslöts att till revisorer utse herrar Nils Wallner och Gösta Svan samt till suppleanter Sigge Bergström och Gustav Nordin samt till klubbmästare Einar Ström. Till pressombud Mattur Larsson och till tävlingsledare Gustav Sjödin. Enligt § 11 hade Knut Hedin kontakt med Sundsvalls Tidning vilka lovat ställa upp med såväl reporter som fotograf vid söndagens klubbtävling vid Kubenbacken.

Mötet beslutade även att klubben skulle söka inträde i Svenska Bågskytteförbundet.

Den 29 maj 1949 hölls årsmöte på café. Cecil i Sundsvall. För undvikande av missförstånd bör meddelas att den Bertil Eriksson som blev suppleant arbetade hos Lindgrens järnhandel och avled under året. § 9 var val av styrelse för 1949 och utföll enligt följande: ordförande Mattur Larsson, vice ordförande Styre Sundström, sekreterare Gustav Sjödin, vice sekreterare Curt Söderström och till skattmästare Knut Hedin. Till suppleanter valdes herrar Einar Ström och Gösta Svan. Revisorer Nils Wallner och Gustav Norlin och till deras suppleanter Sigge Bergström och Bengt Forsgren

Tävlingsledare för året var Gustav Sjödin med Knut Hedin som ersättare. Materialförvaltare Mattur Larsson med Curt Söderström som hjälp. Medlemsantalet 36 st. samtliga anmälde sig som medlemmar vid klubbens konstituerande sammanträde.

Årsavgiften bestämdes till 10: - för äldre och 5: - för juniorer och damer. Under § 17 meddelade ordförande att klubben var inbjuden till SEEFAB-cupen, VM, NM. och SM-tävlingar i olika länder.

Beslöts att delta i SEEFAB-cupen och styrelsen skulle resa med. Vidare berättade doktor Nils Ohlsson i ett anförande om sina erfarenheter med båge och pil, vilket uppskattades livligt av medlemmarna.

Den 26 jan 1950 hade klubben halvårsmöte å café. Cecil där det under § 3 beslöts att klubben skulle ansöka om inträde i Riksidrottsförbundet. Förslag till stadgar skulle utarbetas och tillställas Medelpads Idrottsförbund jämte årsavgiften 20 öre per medlem. Beslöts att årsavgiften skulle vara samma som under fjolåret. En kommitté. bestående av herrar Sture Sundström, Bengt Forsgren, Nils Wallner och KG Ruthberg tillsattes för att försöka ordna en möjlighet till inomhusskytte.

Vid styrelsemöte den 12 april 1950 upplästes en skrivelse från RF att klubben beviljats inträde. Beslöts även att Knut Hedin skulle öppna ett postgirokonto under namn "Sundsvalls Bågskytteklubb" med Knut Hedin som firmatecknare.

Café. Cecil var tydligen ett populärt ställe för även mötet den 5 maj 1950 hölls på detta café. Till styrelse för arbetsåret omvaldes samtliga och KG Ruthberg ersatte Gösta Svan som suppleant. Revisorer blev Nils Wallner och Bengt Forsgren med Karl Pettersson och Gösta Svan som suppleanter. En tävlingskommitté. bestående av Sture Sundström, KG Ruthberg och Bengt Forsgren tillsattes vilka även skulle hjälpa nybörjarna med instruktioner på torsdagskvällarna.

Årsmötet för 1951 hölls den 2 mars å hotell Grand där hela styrelsen omvaldes för tredje året och suppleanter blev Einar Ström och Gösta Edwall. .ven revisorerna fick nytt förtroende och till revisorsuppleant valdes Karin Edwall. Årsavgiften skrevs till 10: - för manlig medlem. Ur verksamhetsberättelsen för 1950 kan nämnas att medlemsantalet varit 19 herrar och 1 dam, vidare hade klubben ordnat en tävling i Sundsvall där 3 herrar och en dam ställde upp.

Ett historiskt styrelsemöte ägde rum den 18 sept. på Mattur Larssons kontor. Han hade kallat till ett möte av endast en anledning, nämligen brevet från SBF vilket innebar att förbundet ville att den relativt nybildade klubben skulle åtaga sig tavel-SM 1952. De närvarande Mattur Larsson, Knut Hedin, Sture Sundström, Gustav Sjödin och Nils Wallner, . övriga hade anmält förhinder, beslöt att Gustav Sjödin "skulle införskaffa närmare upplysningar om detaljerna för anordnandet av ett SM". Till det därpå följande styrelsemötet 25 september med samma personer närvarande hade en ekonomisk kalkyl framtagits enligt nedan:

Intäkter
180 individuella anmälningsavgifter, a kr 12  2160: -
20 lagtävlingsavgifter a kr 20
Summa: 2560: -

Utgifter:
60 st. Stramit tavlor 122 x 122 cm  a kr 9  540: -
60 st. Papperstavlor 60 cm á kr 0:90  54: -
60 st. 80 cm   a kr 1  60: -
60 st. ”122 cm  a kr 2:75  165: -
Hyra av högtalaranläggning 100: -
Div. trycksaker  90: -
Porton och telefon
Uppsättning av tavelställ samt inhägnad av banan m.m.
Annonser i ortspressen

Priser      250: -
Summa: 2004: -

Beräknad vinst:     556: -
Summa: 2560: -

Då inga andra frågor förelåg till behandling avslöt ordförande mötet med ett tack till de församlade, varefter herr Hedin framförde styrelsen tack till ordföranden för de sedvanliga förfriskningarna han låtit servera.

Att SM 1952 var ett stort åtagande framgår av de många besluten som skulle tagas och allt som måste skaffas fram. Vid styrelsemötet den 4 jan beslöts att en SM-nål samt en klubbnål skulle anskaffas, likas. nödvändigt brevpapper och kuvert och vidare 50 st. tröjmärken enl. skiss som tidigare godkänts av styrelsen. Mattur Larsson förslog att ett VU skulle tillsättas och beslöts att i detta skulle ing. förutom Mattur, Knut Hedin och Gustav Sjödin. Bertil Eriksson föreslog att ett lotteri skulle anordnas i samband med SM-tävlingarna varvid behållningen till största delen skulle gå till en klubbstuga vid Kubenbacken.

Ett viktigt årsmöte blev det som avhölls den 30 januari. D. Mattur Larsson avböjt återval som ordförande p.g.a. tidsbrist valdes Gustav Sjödin till ny ordförande, övriga ledamöter blev Sture Sundström sekreterare, Knut Hedin kassör, Mattur Larsson vice ordf. samt nyvalde Nisse Wallner vice sekreterare. Suppleanter blev KG Ruthberg och Bengt Forsgren. Revisorer Sten Smeds och P A Edin med Stig Håkansson som ersättare.

Tävlingskommitté bestående av Bengt Forsgren, Nisse Wallner och KG Ruthberg.

En organisationskommitté. för SM-tävlingarna tillsattes: Ordf. Mattur Larsson, Sekreterare Gustav Sjödin, Kassaförvaltare Knut Hedin, Tävlingskommitté. Nisse Wallner ordf. Inkvarteringskommitté. Sture Sundström, Pressombud Gustav Sjödin

Under § 19 föreslog Sture Sundström att en representant skulle utses till Medelpads Idrottsförbund varvid han själv blev föreslagen till den sysslan. Den tillsatta lotterikommittén bestående av Mattur Larsson, Gustav Sjödin och Bertil Eriksson samt den ej närvarande Sten Smeds hade ett möte den 15 febr. där riktlinjerna för lotteriet framtogs. Bertil Eriksson som initiativtagare till lotteriet hade uppgjort ett förslag till vinstplan med en omslutning 27 300 kr vilket skulle ge en vinst p. c:a 8 400 kr, detta skulle utgöra ett säkerställande av SM-tävlingen samt kanske ge en möjlighet att anskaffa en stuga för omklädning samt förråd. Han "fick i uppdrag att upprätta de för ärendet erfordrliga handlingar och insända dessa till Kungl.Maj:t."

Tyvärr fick inte klubben tillstånd att ordna ett så stort lotteri varför ett mindre lotteri skulle försöka ordnas. Vid ett senare möte meddelade Knut Hedin att Hans Deutgen skulle komma att deltaga i tävlingen samt att vid tillfälle även instruera klubbens skyttar.

Vid mötet den 29 juli meddelades följande att båda lotterierna hade avslagits och fick skrinläggas till ett senare tillfälle att staden lovat att flagga, iordningställa tävlingsplatsen, bidra med kontant bidrag till representationen samt skulle stadsfullmäktiges ordf. Carl Nordlander inviga SM att bussförbindelse skulle ordnas för de tävlande söndag morgon att Harmonilokalen ställes till förfogande för lunchservering att man ansökt om bidrag från Medelpads Idrottsförbund till SM samt SM-märken.

Den 15 dec. avhölls styrelsemöte på Hasselblads kontor varvid framkom under § 5 att behållningen från Smet blev 634:13 kr. § 6 omtalade att löjtnant Gösta Edwall och Bengt Forsgren fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till inomhus skytte i LV 5:s pjäshall innevarande vinter. Vid detta möte godkändes verksamhetsberättelsen för 1952 där det bl. a konstaterades att medlemsantalet ökat med 100 % från 15 st. till 33 st. varav 2 kvinnliga, att det vid SM var 93 skyttar som deltog, 77 herrar och 16 damer, representerade. 33 klubbar från Boden i norr till Trelleborg i söder. Trots SM var inte klubbens träningsplats tillfredställande löst.

Årsmötet den 24 jan 1953 i restaurant Runans festvåning gav vid handen att Mattur Larsson lämnade styrelsen genom brist på tid varefter styrelsen fick följande utseende: ordf. Gustav Sjödin, vice ordf. Gösta Edwall, sekreterare Sture Sundström, kassör Knut Hedin och vice sekr. Nils Wallner. Avslöts mötet kl. 19.15 "för att sedan fortsätta vid det läckra supébordet där medlemmarnas damer väntade".

Den förste som utsågs att deltaga i en ledarkurs anordnad av SBF var Sture Sundström som utsågs av styrelsemötet den 26 febr. 1953. Kursen hölls den 6 till 8 mars. I samband med denna resa fick Sture i uppdrag att överlämna klubbens märken till Pontus Lindberg i och för prydande av Medelpadsrummet där (Vålådalen)

För åren 1954 - 1957 saknas uppgifter för närvarande. 1958 blev det år då Norrlandsmästerskapen infördes och det blev Sundsvall som arrangerade dessa tävlingar 21 sept. med 47 deltagare från Boden i norr till Falun i söder. I damklassen segrade klubbens Astrid Wikström, det blev silver i herrlag samt (Åke Ohlssons sensationella 4:e placering p. samma poäng som 3:an).

Detta tagit direkt ur årsberättelsen. DM arrangerades (för första gången i distriktet) av Sundsvalls BK och samlade 18 deltagare, därav 3 damer från 3 klubbar. Sundsvall hemförde alla titlar, Astrid Wikström damklassen, Per-Olov Wikström herrklassen och P O samt Lennart Lundberg och Allan Larsson lagtävlingen.

Första gången klubben hade en skytt med i VM var 1959, nämligen Ada Källman. Hon var även ankaret i damlaget med Astrid Wikström och Anita Hassel som tog silver p. SM, hon vann också såväl NM som DM. Även detta år hemförde klubben alla titlarna i DM. I fråga om skjutpoäng så. var Per-Olov Wikström den förste i Norrland som sköt över 1000 poäng och detta gjorde han vid tävlingen i Korsnäs den 26 juli. I fråga om skytte kan nämnas att Lennart Lundberg blev elitskytt nr 167 i Sverige.

Under åren 1960 till -63 hade klubben många fina framgångar på tävlingsbanorna för att kulminera med att Rune Andersson blev uttagen till VM i Helsingfors. Resultat och placeringar vid mästerskapstävlingar kan läsas i de samlade resultaten för distriktet under alla år. Den största förändringen under 1963 var att Sundsvall och Ortvikens klubbar gick ihop och antog namnet Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb, S-O BK. Vid Medelpads Idrottsförbunds årsmöte 1963 tilldelades klubbens skyttar Astrid Wikström, Ada Källman samt Per-Olov Wikström "Stora Grabbarnas" märke.

För övrigt de första bågskyttarna som erhöll denna utmärkelse.

Vid ett möte i Timrå den 6 nov. beslöts att klubbarna skall arrangera tavel-SM den 21-22 augusti 1965 på Midlanda flygfält. Under SM-tävlingen deltog 46 damer, 152 herrar, 5 damlag samt 26 herrlag. Annie Ramqvist hade under året visat lovande takter och blev första dam över 1000 p och även först över 1100 p. Efter dessa framgångar blev hon uttagen till VM i Västerås. John Båsk blev även han uttagen till Västerås där han blev den förste herren över 1100 p med resultatet 1107 24 aug. 1965. Nästan på dagen 8 år senare blev han först över 1200 p vid en tävling i Timrå. den 29 juli 1973.

Klubben var den första klubb i landet som startade med stortävling inomhus, detta genom RM:et som blev förebilden med 50 % vidare till nästa dag och starten till inomhus-SM.

3:e gången klubben arrangerade ett SM var 1972, denna gång med IF Karlsvik. Året då den stora tragedin hände vid München-OS, ett OS där bågskyttet var med och Sverige deltog med den äran då Gunnar Jervill blev silvermedaljör, kanske lilla Medelpad kan ta åt sig en del av glansen då klubbens Per-Olov Wikström var med som tränare. Därtill hör att även Filip Westlund från klubben var med som utbildningsledare inom SBF.

Vid styrelsemötet den 17 nov. beslöts att nybörjarinstruktioner måste upptas igen och mötet beslöt att Lars Hansson skulle deltaga i kursen för instruktörer den 9 och 10 dec.

Detta för att klubben måste satsa på att få nya skyttar då ingen av de äldre skyttarna haft tid att lära upp nya förmågor. Ungdomsträning skulle påbörjas snarast möjligt efter nyår 1973.

Då det under 1973 framkom att vi måste se oss om efter en ny bana då KFUM ville ha tillbaka sin mark för camping tillsattes en kommitté. bestående av Lars Hansson och Filip Westlund som skulle undersöka var vi kunde få en ny bana snarast. Förslag framkom bl.a. att det fanns möjlighet att inköpa mark av SCA bakom fotbollsplanen i Granli men det blev aldrig godkänt av medlemmarna.

Då klubben firade 30 år 1978 hade en liten fest med särskilt inbjudna ordnats i fritidslokalen i Skönsberg den 9 dec. efter årsmötet. Bl. a fick klubben en delbar båge av Bertil Eriksson. Till medlemmarna utdelades följande: RF:s jubileumsdiplom i silver till Astrid Wikström, Lars Hansson och Bror Ramqvist. I brons till Rune Andersson, Annie Ramqvist, Kjell-Ove Edlund och Hans Hallén.

Klubben erhöll Medelpads Idrottsförbunds bordstandar och förtjänstmärke till ledare Filip Westlund, Stig Näslund, Per-Olov Wikström, Astrid Wikström och Mattur Larsson blev hedersledamot genom att vara klubbildare. Förtjänstdiplom till följande: Lars Hansson, Bror Ramqvist, Rune Andersson, Annie Ramqvist, Kjell-Ove Edlund, Kent Bergsten samt Hans Hallén.

1978 var ett år då klubben kom med flera motioner till SBF och fick igenom dem, att knatteklass infördes för ungdomarna till och med det år de fyller 12 år och de inomhus skjuter p. 12 m och 60 cm tapet och yngre juniorer p. 12 m och 40 cm och att yngre juniorer för skjuta Norrlandsmästerskap på Minironden. 1978 beslöts att klubben skulle söka arrangemanget av ungdoms-SM 1979, vilket också beviljades av SBF med tillägget att även oldboys och veteraner skulle ingå. Det blev inga medaljer till klubben men alla SM-skyttarna tyckte det var ett bra organiserat mästerskap.

1978 var ett jubileumsår för RF och de gav ut en speciell numrerad medalj för att hugfästa minnet, vid MIDÄLVAPILEN tillföll medalj nr 545 Lars Hansson och vid tävlingen i Härnösand tillföll den vår yngre junior Roger Svensson.

Den 8 aug. 1979 rapporterade Filip Westlund att det var grant ljus att börja använda den nya utomhusbanan vid tennishallen Lagunen, därigenom är även problemet med uteträningen löst.

Då läktaren i Gärdehallen skulle byggas om blev vi utan träningsmöjligheter för ungdomarna, några av de äldre kunde få komma till Mohögs verkstad och träna där, detta innebar att klubbens yngre förmågor inte kunde göra sig själv rättvisa då de fick liten träning. Hösten 1979 fick vi tillgång till den lokal vi i dag har i den så kallade Grönborgs fastighet. Så från nyår -80 var det återigen full fart på träningen för ungdomarna och även för de äldre. Fördelen med denna lokal är att vi är ensam om den varför den är tillgänglig när som helst under dygnet. Bra särskilt för de medlemmar som har skiftgång.

Vid årsmötet 1983 begärde Per-Olov ordet och begärde att punkten nedläggning av klubben skulle utgå enär han ansåg att vi inte kan lägga ner en av Sveriges äldsta klubbar. När dagordningen kom till valen föreslog han att styrelsen skulle bantas till 3 st. Detta blev också mötets beslut. Då Lars Hansson avgått som ordf. 1980 hade han blivit övertalad att ställa upp igen och då P-O skulle ta på sig kassörsjobbet och Kent Bergsten skulle kvarstå som sekreterare lovade han att ställa upp och dessa 3 blev valda av mötet. De skulle föröka få igång klubben igen och vid årsmötet 1986 utökades styrelsen igen till 5 st. medlemmar.

Dessa började då med att få igång klubben igen och ungdomsarbetet började bära frukt och 1986 togs de första SM-medaljerna av våra ungdomar. De historiska grabbarna var Tom Berglund, Mattias Näslund och Fredrik Andersson som tog brons i tavla och silver i jakten för att 1987 även ta den första individuella medaljen (silver) genom Tom Berglund.

Vidare blev det guld, silver och brons samt 2 guld och 2 silver i lagtävlingarna.

1989 blev året då våra ungdomar slog igenom totalt och vi blev bästa ungdomsklubb under de sex följande SM-tävlingarna under -89 till -91.

Året 1995 hade vi ånyo fått fram några fina ungdomar igen och vid SM-tävlingarna 1996 gjorde de den suveräna serien att ta hem alla guldmedaljerna såväl individuellt som i lag och de som gjorde detta var tvillingbröderna Niklas och Mattias Eriksson samt Mikael Ernqvist.

Under 1997 har Niklas och Mattias samt med hjälp av Marcus Sundström fortsatt den fina trenden av vinster för våra ungdomar.

Vid Nordiska Juniormästerskapen i Köping vann Niklas och Mattias blev 8 i jakt och fält för att sedan Niklas bli juniormästare och Mattias tvåa på internationella ronden och Marcus 5:a på nationella ronden.

NM inomhus blev en seger för Niklas med 5:e, och 6:e placering för Marcus och Mattias samt guld i lagtävlingen. NM i tavla blev rena uppvisningen av våra juniorer Niklas 1:a, Mattias 2:a och Marcus 4:a för att bli 1:a, 3:a och 6:a i jakt och fält.

Under årens lopp har en hel del utmärkelser tillfallit klubbens medlemmar. Filip Westlund, Per-Olov Wikström och Lars Hansson har alla tilldelats SBF:s högsta utmärkelse den s. kallade Klas Lundinmedaljen alltså hedersmedaljen i guld.

Klubben har under åren bidragit med 8 st. skyttar till VM-tävlingar nämligen Ada Källman, Rune Andersson, Per-Olov Wikström, John Besk, Annie Ramqvist, John Lövström, Anna Fröding och Henrik Vängman.

Klubben har även varit representerad i såväl i SBF som MBF. Filip Westlund som vice ordf. och utbildningsledare och Per-Olov Wikström som landslagsledare i SBF. Båda har dessutom varit knutna till MBF Filip Westlund som dess 1:a ordf. från bildandet 1961 till 1973 och PeO som sekreterare från 62 - 66. Lars Hansson som vice sekr. 77-79 och som sekr. från 1980 och till dess upphörande 31 dec. 1997, och var även ungdomsledare åren 1975-1991. Börje Jonsson som vice sekr. från 1993 och från 1996 även som utbildningsledare samt Bert-Olof Pettersson som ungdomsledare 1996-97.

Historiken uppspårad och sammanställd av Lars Hansson med benägen medhjälp av Sture Sundström, Lennart Lundberg, Bengt Forsgren, Bertil Eriksson, Gösta Lindenbaum och Åke Ohlsson

 

sundsvallenergi resturangchansen     SvenskaSpel-Grasroten